یرای درمان اختلال ریاضی چه باید کرد

پرسشنامه محتواي كتاب رياضي پابه اول دبستان

1ـ آيا سمت راست وچپ را مي شناسد ؟

2ـ بالاوپايين را تشخيص مي دهد ؟

3ـ اشكال گرد وغيرگرد را ازهم تشخيص مي دهد ؟

4ـ مفهوم صفر را مي داند ؟

5ـ مفهوم عدد را مي داند ؟

6ـ‌ مفهوم قبل وبعد را به خوبي درك مي كند ؟

7ـ مفهوم مساوي را مي داند ؟

8ـ‌ آيا مي تواند اعداد را تا 99 بنويسد ؟

9ـ مفهوم هم اندازه ،‌ بلندترين يا كوتاه ترين را مي داند ؟

10ـ‌ آيا مي تواند مساله اي مربوط به جمع وتفريق بسازد ؟

 

تمرين پيشنهادي براي پرسش 1 (راست وچپ)

الف) ماهي سمت راست را رنگ بزن

ب) خوگوش سمت چپ را رنگ بزن

تمرين يشنهادي براي پرسش 2 (بالاوپايين )

الف) توپ ها را دردست گرفته ، يك بار بالا ويك بارپايين بياوريد وآن قدراين كار را ادامه دهيد تا مفهوم بالاوپايين را يادبگيريد.

 

تمرين پيشنهادي براي پرسش 3 (تشخيص اشكال گرد ازغيرگرد )

داخل شكل هاي گرديك سيب نقاشي كنيد وداخل شكل هاي غيرگرد را رنگ كنيد

 

تمرين پيشنهادي براي پرسش 4 ( مفهوم صفر)

الف) درهربشقاب چند سيب هست زيرآن عددش را بنويس

ب) هركودك چند توپ دارد ؟

 

تمرين پيشنهادي براي پرسش 5 ( مفهوم عدد)

تعدادي مهره به دانش آموز مي دهيم واز او مي خواهيم كه مثلا تعداد 4عدد ازآنها را به ما بدهد. سپس مهره ها را به اوداده وهربارتعدادخاصي را از اومي خواهيم اين تمرين را آن قدرادامه مي دهيم تا مطمئن شويم او مفهوم اعداد 1 تا 10را به خوبي فراگرفته است . بسياري ازكودكان مي توانند اعداد را از1تا 10 بشمارند اما مفهوم آن را نمي دانند درواقع مثل اين است كه يك شعر حفظ كرده اند . براي تفهيم عدد به دانش آموز بهتراست             بازي هاي ترتيب دهيم كه كودك با تجربه مستقيم خودش آن را دريافت كند. درتحقيقاتي كه به عمل آمده روشن شده است كه وقتي اعداد را 4 تا 10 را روي يك خط مستقيم نمايش دهيم كودك در درك آن دچارمشكل شود .

تمرين پيشنهادي براي پرسش 6 (مفهوم قبل وبعد)

مي توان با به صف كردن دانش آموزان مفهوم قبل وبعد را به آنان آموخت . سپس اشيايي راچيد وقبل وبعد آن را ازجهات مختلف به او آموزش داد .

تمرين پيشنهادي براي پرسش 7 (مفهوم مساوي )

الف) به توپ بچه ها نگاه كن تعداد توپ كدام يك بيشتراست ؟

ب) به تصوير زيرنگاه كن ، توپ هاي كدام دونفرمساوي است ؟

 

تمرين پيشنهادي براي پرسش 8 (مفهوم يكان ودهگان )

از دانش آموز مي خواهيم چند بسته ده تايي كبريت ، مهره ويا ني نوشابه درست كند وآنها را بسته وكنار بگذارد. بعداز اومي خواهيم 2 بسته ده تايي و3 بسته ده تايي و9 بسته ده تايي درست كند. پس تعدادي ني نوشابه مثلا 36 عددبه او مي دهيم تا با آن 3 دسته 10 تايي درست كند . بعداز او مي خواهيم ده تايي راسمت چپ بچيند ويكي راسمت راست وتعدادبسته هاي 10 تايي وتعداديكي ها را زير آنها بنويسد . با تكرار اين قبيل تمرين ها دانش آموز مفهوم عدد36 را درك خواهدكرد.

تمرين پيشنهادي براي پرسش 9 (مفهوم اندازه )

سه مورد را كه ازنظر اندازه متفاوت باشد دراختيار كودك قرار مي دهيم واز او مي پرسيم كدام كوتاه تروكدام بلندتراست

 تمرين پيشنهادي براي پرسش 10 (جمع وتفريق )

الف) از اومي خواهيم تعدادي مساله جمع و تفريق طرح كرده وآنها را حل كند.

ب) از اومي خواهيم جمع وتفريق ومساله هاي مربوط به آن را به دوستانش نيز بياموزد.

ج)دانش آموز را تشويق مي كنيم مساله اي طرح كند .

 

پرسشنامه محتواي كتاب سوم

1ـ آيا مي تواند جمع وتفريق هاي متناظر را بنويسيد وآنها را حل كند ؟

2ـ آيا مي تواند 3 عددرا با هم جمع كند ؟

3ـ آيا اعداد زوج را مي شناسد ؟

4ـ آيا مي تواند ساعت را بخواند ؟

5ـ آيا مي تواند اعداد دورقمي را بنويسد ؟

6ـ آيا مي تواند روزهاي هفته را نام ببرد ؟

7ـ آيا مفهوم ضلع را مي داند؟

8ـ آيا مفهوم ضرب را مي داند ؟

9ـ آيا مي تواند اعداد چهاررقمي را بخواند وبنويسد ؟

10ـ آيا چند ضلعي ها را مي شناسد ؟

11ـ آيا مفهوم مساحت را مي داند ؟

12ـ آيا گوشه راست را مي شناسد ؟

13ـ آيا مفهوم تقسيم را مي داند ؟

14ـ آيا مي تواند محيط مستطيل ، لوزي ومثلث را محاسبه كند ؟

 

پرسشنامه محتواي كتاب رياضي پايه چهارم دبستان

1ـ آيا مقايسه زاويه ها را مي داند ؟

2ـ آيا وتر را مي شناسد ؟

3ـ آيا زاويه قائمه را مي شناسد ؟

4ـ آيا مي تواند ازگونيا استفاده كند ؟

5ـ آيا لوزي را مي شناسد ومي تواندآن را رسم كند ؟

6ـ آيا مفهوم تقارن را مي داند ؟

7ـ آيا بخش پذيري اعدادرا تا 10 مي داند ؟

8ـ آيا تساوي سطوح را مي داند ؟

9ـ‌ آيا مي تواند كسرهاي مختلف را ساده كند ؟

10ـ آيا ذوزنقه را شناخته ومي تواند آن را ساده كند ؟

11ـ آيا واحد اندازه گيري گنجايش را مي داند ؟

12ـ آيا مثلث قائم الزاويه را مي شناسد ومي تواند آن را رسم كند ؟

13ـ آيا مي تواند برخي از 4 عمل اصلي را درذهن محاسبه كند ؟

14ـ آيا ارتفاع وقاعده را دراشكال هندسي مي شناسد ؟

 

پرسشنامه محتواي كتاب رياضي پايه پنجم دبستان

1ـ آيا اعداد مخلوط را مي شناسد ؟

2ـ آيا بخش پذيري براعداد 3و9 را مي داند ؟

3ـ آيا مفهوم تخمين را مي داند ؟

4ـ آيا مفهوم نسبت وتناسب را مي داند ؟

5ـ‌آيا مي تواند مساحت ذوزنقه را محاسبه كند ؟

6ـ آيا مفهوم درصد را مي داند ؟

7ـ آيا مفهوم ميلي متر وسانتي مترومتر را مي داند ؟

8ـ آيا واحدحجم را مي شناسد ؟

9ـ آيا درجه را مي شناسد ؟

10ـ آيا مفهوم تقارن را مي داند ؟

11ـ آيا با مفهوم ميانگين آشنايي دارد ؟

12ـ آيا مي تواند مكعب را بسازد ؟

13ـآيا درجه را مي شناسد ؟

14ـ آيا مي تواند اعداد اعشاري را تشخيص دهد و آن ها را باهم مقايسه كند ؟

 

پرورش دقت

تعدادي از دانش آموزان با اين كه عمليات مربوط به رياضي را به خوبي مي دانند اما به علت عدم توجه كافي ، دچاراشتباهاتي

مي شوند كه نمره آنها دردرس رياضي كاهش مي دهد . نمونه هايي ازاين اشتباهات به شرح ذيل مي باشد :

1ـ‌به علت عدم توجه كافي به علامت ها به جاي تفريق يا به جاي ضرب تقسيم مي كند .

عدم دقت به ستون ها

2ـ‌ يكان ، دهگان ، صدگان را به دقت درستون مربوطه نمي نويسند ودرنتيجه عمل جمع يا تفريق را اشتباه انجام مي دهند .

عدم توجه به نوشتن كامل اعداد

3ـ به دليل عدم توجه كافي گاهي فراموش مي كنند عددآخر را بنويسند .

جا انداختن اعداد

4ـ يكي از اعدادهنگام جمع را تفريق مي اندازد .

محاسبه نكردن يك عدد

5ـ بدون محاسبه يك عدد آن را مي نويسد .

 

به كاربردن نادرست عضو خنثي

6ـ مفهوم عضوخنثي ضرب را درجمع به كار مي گيرد .

اشتباه دراثر مجاورت نويسي

اعداد درعمل رياضي را كه كنارهم نوشته اند با هم مخلوط مي كنند .

 

جدول مقايسه اختلال بي توجهي با اختلالات بي قراري بي توجهي

الف) عدم توجه به حداقل ، سه مورد ازموارد زير وجود دارد .

1ـ به آساني گيج مي شود.

2ـ غالبا به مطالب گوش فرا نمي دهد .

3ـ فعاليت هاي بازي براي اومشكل است .

ب) انگيزه محركه آني

1ـ غالبا قبل از فكركردن عمل مي كند .

2ـ مرتب كردن كارهايش براي اومشكل است

3ـ دركلاس مرتبا بلند صحبت مي كند .

4ـ مرتبا ازيك فعاليت به فعاليت ديگرمي پردازد.

5ـ انتظاركشيدن براي اومشكل است .

پ) بي قراري

اين مورد نيز تاحدودي شبيه به اختلالات بي قراري است وكودك حداقل 2 مورد از8 مورد زير رادرطول مدت 6 ماه ازخودنشان مي دهد .

1ـ مدام درجاي خود درحال جنبيدن وبي قراري است .

2ـ يك جا نشستن براي اومشكل است .

3ـ محرك هاي بي موقع او را به آساني گيج مي كند .

4ـ بيش ازحد صحبت نمي كند .

5ـ غالبا درصحبت ديگران مداخله مي كند .

 

سه مانع تمركز

الف) عوامل دروني مخل تمركز عوامل جسمي ورواني

ب) عوامل بيروني مخل تمركز

ب) تمرين ناكامي وعدم پرورش اين استعداد .

الف ـ براي اينكه عوامل دروني مخل تمركز را ازبين ببريم ، لازم است ازسلامت كامل دانش آموز مطلع شويم ودراين مورد با مربي بهداشت وخانواده او تماس بگيريم .

ب ـ دراين مورد بهتراست محيطي كه كودك درآن مطالعه مي كند داراي اين مشخصات باشد :

1ـ نوركافي ، دماي مناسب

2ـ نبودن محرك هاي صوتي وتصويري (راديو و تلويزيون )

3ـ عدم رفت وآمد سايرين

4ـ‌ لوازم التحرير مناسب

5ـ يك ميز وصندلي مناسب براي نوشتن

براي ايجاد تمركز موارد زيرمشابه آن براي همگان پيشنهادمي شود .

1ـ يك اتاق تاريك يا نيمه تاريك را انتخاب كنيد. يك ميزمناسب درآن بگذاريد وروي ميزشمع روشني را دربشقاب قرار دهيد روي يك صندلي يا مبل راحت بنشينيد. ستون فقراتتان بايدصاف باشد . ارتفاع ميز وصندلي بايدبه گونه اي باشدكه چشمان شما با يك خط افقي شمع را ببيند .

حالاچشمانتان را ببنديد ، يك نفس عميق بكشيد وسپس چشمانتان را بازكنيد وبه قسمت وسط شعله شمع توجه كنيد ، بعدازيك دقيقه تمركز، چشمانتان را حدودا به مدت 30 ثانيه ببنديد وشعله شمع را همان طوركه ديده ايد تصور كنيد حالا چشمانتان را بازكنيد واين بار به مدت 2 دقيقه روي شعله شمع تمركز كنيد.

اين تمركز را روزي 10 تا 15 دقيقه انجام دهيد .

2ـ دريك اطاق معمولي روي يك صندلي راحت بنشينيد وبر روي يك شيء مانند كتاب تمركز كنيد . ابتدا به مدت 30 ثانيه برشيء موردنظر تمركز كنيدآنگاه چشمانتان را بسته وسعي كنيد به كمك ذهن آن شيء را همان طوركه ديده ايد تصوركنيد. مجددا چشمانتان را بازكنيد وبين 30 ثانيه تا يك دقيقه بر روي شيء موردنظر تمركزكنيد . سعي كنيد آن شيء را با تمام ريزه كاريهايش به دقت ببينيد ، سپس چشمانتان را ببنديد وبه كمك ذهن خودآن را همان طوركه ديده ايد به طوركامل تجسم نماييد . اين تمرين را چندبارتكراركنيد .

 

آموزش جدول ضرب

ازجمله براي آموزش جدول ضرب مي توانيد پازل هاي آموزشي تهيه كنيد بهتراست اين پازل ها ازتخته سه لايه يا مقوا به قطر10 سانتي متر باشد . سپس هرپازل دايره را با خطوطي متفاوت برش دهيد . ضرب دو عدد را دريك قسمت وجواب آن را درقسمت وجواب آن را درقسمت ديگربنويسيد . بهتراست جواب ها با يك رنگ متفاوت ودرشت نوشته شود . اگربا كودكي كه كارمي كنيد ناتواني يادگيري شديدتري داردجواب را ازكاغذسمباده ببريد وروي پازل بچسبانيد تا اوضمن ديدن ، آن را لمس هم بكند.

آنگاه پازل ها را روي هم بريزيد و پازل مربوط به ضربي را كه مي خواهيد آموزش دهيد دراختياركودك بگذاريد تا پاسخ آن را بيابد

 


برداشت از وبلاگ(اصلاح اختلالات یادگیری ایران)تاريخ : چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 | 10:42 | نویسنده : مرکز فروزنده |

آزمون‌های فردی هوش

اولین آزمون هوش که در مقیاس بسیار وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمون استنفورد- بینه است به طور خلاصه ، این آزمون از روی آزمونی که برای اولین بار در اوایل قرن 20 به وسیله آلفرد بینه در فرانسه ساخته شده بود بوجود آمد. لوئیز ترمن در سال 1916 ، آزمون بینه را در دانشگاه استنفورد آمریکا ، به منظور اندازه گیری هوش کودکان 3 تا 16 سال آمریکایی مورد تجدیدی نظر قرار داد و آن را آزمون استنفورد – بینه نامید. آخرین تجدید نظر این آزمون در سال 1985 انجام گرفت. منظور از اجرای انفرادی آزمون این است که آزمایشگر در هر نوبت تنها می‌تواند یک آزمودنی را بیازماید در نخستین تجدید نظر در این آزمون ، نتیجه آزمودنی به صورت سن عقلی بیان می‌شد. سن عقلی یعنی این که کودک در پاسخگویی به آزمون ، توانایی چه سنی را داشت. مثلا اگر یک کودک هفت ساله نتیجه متوسط کودکان هشت ساله را بدست می‌آورد، می‌گفتند که سن عقلی یا توانایی ذهنی کودکان 8 ساله را دارد. عیب آزمون سن عقلی این بود که عدد نسبی نبود و میزان عقب ماندگی پیشرسی را به طور دقیق نشان نمی‌داد. مثلا اگر سن عقلی یک کودک 6 ساله ، 5 سال و سن عقلی یک کودک 12 ساله ، 11 سال بود ظاهرا هر کدام یک سال عقب ماندگی داشت. اما واقعیت این است که کودک 6 ساله عقب‌مانده‌تر از کودک 12 ساله بود. زیرا اهمیت عقب‌ماندگی در سنین پایین ، بیشتر است. (1.12 >1.6) برای از بین بردن این عیب ، ضریب هوشی یا هوشبر را محاسبه می‌کنند که یک عدد نسبی است و رابطه سن عقلی و تقویمی را نشان می‌دهد. برای محاسبه ضریب هوشی ، سن عقلی را بر سن تقویمی تقسیم می‌کنند و برای که عدد بدست آمده اعشار نداشته باشد، آن را در 100 ضرب می‌کنند. بنابراین فرمول محاسبه ضریب هوشی چنین خواهد بود. بدین ترتیب اگر سن عقلی کودک 7 ساله ، 8 سال باشد، ضریب هوشی او 114 خواهد بود. در این فرمول ، اگر صورت و مخرج کسر برابر باشند، یعنی اگر سن عقلی و سن تقویمی یکسان باشند، ضریب هوش 100 خواهد بود. بنابراین ، می‌توان گفت که کودک عادی یا بهنجار کودکی است که سن عقلی و سن تقویمی او برابرند. به عبارت دیگر ، کودک بهنجار توانایی‌های سن خود را دارد. امروزه نتایج حاصل از آزمون استنفورد- بینه را به این صورت تفسیر می‌کنند که نتیجه آزمودنی را با نتایج نمونه‌ای از آمودنی‌های همان سن مقایسه می‌کنند.

آزمون‌های و کسلر

در میان سایر آزمون‌های انفرادی هوش ، می‌توان به آزمون‌های وکسر اشاره کرد. در سال 1937 ، دیوید وکسلر ، در نیویورک ، تصمیم می‌گیرد، با استفاده از روش متفاوت از روش ترمن ، آزمون هوشی تهیه کند. ترمن سوالات آزمون استنفورد - بینه را بر اساس سن تنظیم کرده بود، اما وکسلر ، سوالات آزمون خود را بر اساس درجه دشواری تنظیم می‌کند. وکسلر ، در مجموع سه مقیاس فراهم می‌آورد: برای کودکان 3 تا 6 ساله ، برای کودکان 5 تا 15 ساله و برای بزرگسالان. تفاوت دیگر بین آزمون استنفورد- بینه و آزمون‌های و کسلر اهمیت دادن آنها به اندازه‌گیری استعدادهای کلامی است. آزمون استنفورد – بینه برای اندازه‌گیری استعدادهای کلامی تهیه شده است، در صورتی که مقیاس‌‌های و کسلر طوری تهیه شده‌اند که استعدادهای کلامی و غیر کلامی را بطور یکسان اندازه می‌گیرند (نصف کلامی و نصف غیر کلامی) دیدگاه وکسلر دو امتیاز دارد. می‌توان استعدادهای کلامی و غیر کلامی را به طور جداگانه یا با هم اندازه گرفت. و افرادی هم که زبان آزمون را نمی‌دانند یا نمی‌توانند حرف بزنند تحت آزمایش قرار گیرند. لزومی ندارد که قسمت کلامی آزمون‌ها اجرا شود. زیرا هر آزمون فرعی نتایج مستقل فراهم می‌آورد.

آزمون‌های گروهی هوش

 

 

امروزه اکثر آزمون‌های هوش مورد استفاده آزمون‌های گروهی است نه آزمون‌های فردی. آزمون‌های فردی برای تشخیص بسیار مفید هستند. زیرا بوسیله روان‌شناسانی بکار برده می‌شوند که نه تنها ، برای کنترل پاسخ‌های خوب و بد ، آزموش دیده‌اند، بلکه درباره تفسیر ناکامی‌ها ، دشواری‌های هر دو موارد دیگر تجربه دارند. با این همه اجراتی آزمون‌های فردی به زمان زیادی نیاز دارد (تقریبا بین یک تا دو ساعت) و مقرون به صرفه نیست. روان‌شناسان نیز باید سال‌ها آموزش ببینند و تجربه کسب کنند تا بتوانند صلاحیت لازم برای اجرای آزمون‌های فردی را به دست آورند. علاوه بر موارد بالا ، بزرگترین مساله در استفاده از آزمون‌های فردی این است که رفتار آزماینده ، نمی‌تواند در مورد همه آزمودنی‌ها یکسان باشد. خستگی حاصل از آزمودن چند آزمودنی به دنبال یکدیگر ، دخالت عوامل بیرونی و حوادث غیر منتظره ، می‌توانند توضیح دستورالعمل ، برخورد با آزمودنی‌ها و تفسیر نتایج را تحت تاثیر قرار دهند. برای صرفه جویی در زمان و هزینه و برای ایجاد شرایط حتی الامکان یکسان برای همه آزمودنی‌ها ، روان‌شناسان آزمون‌های گروهی تهیه کرده‌اند. آزمونهای گروهی آنهایی است که در هر نوبت بر روی تعداد زیادی از افراد به اجرا در می‌آید که از جمله آنها آزمون نظامی آلفا ، آزمون‌های نابسته به فرهنگ کتل و آزمون ترسیم آدمک است.

آزمون نظامی آلفا

 

 

آزمون‌های گروهی هوش ، برای اولین بار ، در جنگ جهانی اول بوسیله ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. زیرا لازم بود دو میلیون سرباز در کمترین زمان تحت آزمایش قرار گیرند و استفاده از آزمون‌های فردی برای این کار غیر ممکن بود. گروهی از روان‌شناسان ماموریت یافتند تا اولین گروه آزمون گروهی هوش را که آلفا نام گرفت تهیه کنند. این آزمون که اولین آزمون مداد- کاغذی بود، می‌توانست استعدادهای شناختی ، مثل

 

 

استدلالریاضی، مقیاس و قضاوت علمی را اندازه بگیرد.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

آزمون گودیناف

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودیناف

 

[1] است که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فای[2] در این زمینه کار کرده است.

 

 

است که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فای

 

در این زمینه کار کرده است.

هدف:

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می باشند

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

.

 

دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود:" یک آدم ترسیم کن " ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:

1.  برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5.  اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

طبقه‌بندی آزمونهای هوش

طبقه‌بندي آزمونهاي هوشي از نظر روش اجرااين آزمونها برحسب اينكه در مورد يك فرد يا گروهي از افراد به‌كار مي‌روند به دو دسته فردي و گروهي تقسيم مي‌شوند:

الف: آزمونهاي فردي هوش: آزمون فردي هوش آزموني است كه توسط يك اجرا‌كنندة تعليم ديده، هر بار در‌مورد يك آزمودني اجرا مي‌شود. آزمايش كننده واكنشهاي آزمودني را به سؤالهاي شفاهي و تكاليف تعيين شده در آزمون ثبت مي‌كند. آزمون استنفورد بينه، آزمون وكسلر و آزمون مكعبها از اين قبيل است.

ب: آزمونهاي گروهي هوش: به آزمونهايي گفته مي‌شود كه در هر جلسه آزمايش در مورد گروهي از آزمودنيها اجرامي‌شود. اين آزمونها معمولأ به صورت دفترچه ارائه مي‌شود و دستورالعملي دارد كه به كمك آزمايش كننده توضيح داده مي‌شود سپس پاسخ دهندگان به سؤالات دفترچه پاسخ مي‌دهند.

طبقه‌بندي آزمونهاي هوشي از نظر استفاده از كلام: آزمونهاي هوشي را برحسب اينكه در اجرايآنها از كلمه‌ها و جمله‌ها استفاده شود و يا فقط تصويرها، عكسها و اشياء مورد استفاده قرار گيرند به دو گروه كلامي و غير كلامي تقسيم مي‌شوند:

الف: آزمونهاي كلامي هوش: آزمونهاي كلامي هوش با توانايي آزمودني در بكار بردن زبان گفتاري، شنيداري يا نوشتاري رابطه دارد، آزمون استنفورد بينه و آزمون واژگان مصور پی‌بادی از اين قبيل‌اند.

ب: آزمونهاي غير كلامي هوش: آزمونهايي هست كه در اجراي آنها نقش زبان به حداقل ممكن كاهش مي‌يابد. مانند آزمونهاي مكعبهاي كهس، كه در آن آزمودني بايد با استفاده از سطوح رنگي مكعبها، تصاوير هندسي خاصي را بسازد. آزمونهاي غير كلامي ممكن است از نوع آزمونهای عملي باشند.

طبقه‌بندي آزمونهاي هوش ازنظر ويژگيهاي بيروني:ازنظرويژگيهای بيرونی اين آزمونها به دوگروه تقسيم مي‌شوند:

الف: آزمونهای مداد ـ كاغذی هوش: در اين آزمونها آزمودني بايد پاسخهای خود را به سؤالهای آزمون با علامتی در پاسخنامه يا روی برگهای آزمون مشخص كند و يا به صورت كتبی بنويسد.

ب: آزمونهای عملی يا ابزاری هوش: آزمونهايي هست كه آزمودني بايد اشياء را دستكاری كرده قطعاتي را به هم وصل كند و مهارت خود را در انجام يك كار عملي نشان دهد. مثل آزمون الحاق قطعات، آزمون تنظيم تصاوير در هوش آزماي وكسلر و يا آزمون ويگلي،كه در همه اينها آزمودني بايد عملي را انجام دهد(آناستازي، 1976 ؛گنجي، 1370 ).

طبقه‌بندي آزمونهاي هوش از نظر گستردگي كاربرد : در طبقه‌بندي آزمونهاي هوشي بر اساس گستردگي كاربرد باز هم دو نوع آزمون خواهيم داشت:

الف: آزمونهاي هوشي وابسته به فرهنگ: به آزمونهايي گفته مي شود كه براساس مشخصات يك فرهنگ خاص ساخته شده وپاسخ دادن به سؤالهاي آن مستلزم آشنايي آزمودني با آن فرهنگ است مانند : آزمونهاي كلامي .

ب:آزمونهاي هوشي نابسته به فرهنگ:به آزمونهايي گفته مي شود كه پايخ دادن به سؤالات آنها مستلزم آشنايي با فرهنگ خاص نيست. فراخناي حافظه براي يادآوري اعداديك رقمي پس از يكبارشنيدن آنها نمونه اي از آزمونهاي مستقل از فرهنگ به شمار مي رود. ولي بايد گفت كه اين آزمونها اولاً از آنجا كه آزمونها نمونه هايي از رفتار آزمودني را نشان مي دهد و رفتار آزمودني نيز زير نفوذ محيطفرهنگي خاص است كه در آن پرورش يافته است، بی ترديد تاثيرات فرهنگي در ميزان و نوع عملكرد آزمودني درآزمونها منعكس خواهد شد . پس بهتر است بجای برچسب فرهنگ نابسته به اين آزمونها از اصطلاحاتي همچون «مشترك از لحاظ فر هنگي»،«عادلانه از لحاظ فرهنگي» و يا « بين فرهنگي » استفاده كرد ثانياًً چون عملكرد هر فرد هميشه متاًثر از فرهنگي است كه در آن رشد يافته، پس نمي توان يك آزمون بين فرهنگي رضايت‌بخش ساخت بهترين كاري كه مي توان انجام داد اين است كه به ريشه هاي فرهنگي آزمونهاي هوشي استاندارد توجه كرد و نمره‌هاي حاصل از آنها را با توجه به تجارب آموزشي آزمودني با احتياط تفسير كرد (آناستازي، 1976 ؛گنجي، 1370 ).

ويژگيهاي آزمونهاي هوش

براي اينكه نتايج بدست آمده از يك آزمون هوشي قابل مقايسه و اطمينان باشد لازم است در تهيه آن از روشهاي علمي معتبر استفاده شود پس در صورتي يك آزمون هوشي مورد قبول و اجراست كه داراي شرايط و ويژگيهاي خاصي باشد.ويژگيهاي اصلي آزمونهاي هوشي به قرار زير است:

اعتبار: اعتبار عبارت است از توافق بين نمره آزمون با صفت يا خصيصه‌هاي كه آزمون براي اندازه‌گيري آن ساخته شده است. به عبارت ديگر آزمون همان چيزي را اندازه بگيرد كه براي آن ساخته شده است. پس آزمون هوشي زماني اعتبار خواهد داشت كه اطلاعات درستي را از آنچه كه معمولاً هوش ناميده مي‌شود در اختيار ما بگذارد.

امروزه از انواع مختلف اعتبار صحبت مي‌شود كه به قرار زير است:

1ـ اعتبار محتوا: اعتبار محتوا بر تحليل منطقي محتواي يك آزمون مبتني است و تعيين آن براساس قضاوت ذهني و فردي است. اعتبار محتوا خود دو نوع است اعتبار صوري، اعتبار منطقي.

2ـ اعتبار وابسته به ملاك: شاخص كارآمدي آزمون در پيش‌بيني رفتار يك فرد در موقعيتهاي خاص است. در اين نوع اعتبار كاركرد فرد در آزمون با يك ملاك مقايسه مي‌شود حال بسته به اينكه اين ملاك چه موقع بدست مي‌آيد، اعتبار وابسته به ملاك به دو نوع اعتبار پيش‌بيني و اعتبار همزمان تقسيم مي‌شود.

3ـ اعتبار سازه: اعتبار سازه آزمون عبارت است از ميزان صحت آن در اندازه‌گيري ساخت نظري يا ويژگي مورد نظر است ( دلاور، 1374 ).

از انواع اعتبارهاي ذکر شده اعتبار محتوا بيشتر مربوط به آزمونهاي پيشرفت تحصيلي است. آزمونهاي هوشي و رواني غالباً با توجه به اعتبار سازه مورد بحث قرار مي‌گيرند؛ و اعتبار وابسته به ملاك در بين آزمونهاي پيشرفت تحصيلي و آزمونهاي هوشي و رواني مشترك است.

پايائي: پايائي آزمون هوشي به دقت اندازه‌گيري و ثبات آن مربوط بوده و داراي دو معناي متفاوت است. يكي از آن دو ثبات نمره‌هاي آزمون در طول زمان است. بدين معنا كه اگر يك آزمون چندين بار دربارة يك آزمودني اجرا شود، نمرة وي در همه موارد يكسان باشد. معناي دوم آن به همساني دروني آن اشاره مي‌كند. يعني اينكه سؤالات آزمون تا چه اندازه با يكديگر همبستگي متقابل دارند.

نُرم: نتايج حاصل از اجراي اكثر آزمونهاي رواني نمرات خامي است كه به تنهايي معنا و مفهومي ندارد و قابل مقايسه با يكديگر نيستند. لذا براي تفسير و مقايسه نمرات با يكديگر به معيار و مقياس استاندارد شده و متحدالشكلی نياز است كه به آن نرم گويند.‍‍‍« نُرم يا هنجار در واقع عبارت است از توسط عملكرد نمونه هایي از آزمودنيها كه به روش تصادفي از يك جامعه تعريف شده انتخاب مي‌شود» (شريفي،1373).

استاندارد بودن: به دنبال انجام يك آزمون، براي اينكه مقايسة افراد با يكديگر مشروع باشد بايد در اجرا و نمره‌گذاري سؤالات روش يكساني بكار رود در غیر این صورت نمي‌توان نتايجي را كه در موقعيتهاي مختلف به وجود آمده است با يكديگر مقايسه كرد .به منظور تضمين يكنواختي شرايط اجرا، آزمونهاي هوشي هميشه دستورالعملهايي به همراه دارد. اين دستورالعملها بايد دقيقاً رعايت شود. زيرا در تنظيم نرمها مورد استفاده قرار گرفته است. كوچكترين تغييري كه آگاهانه، در دستورالعملها آزمونها داده مي‌شود، الزاماً بر رفتار آزمودني اثر خواهد گذاشت و اين اثرگاهي و دربسياري ازموارد آشكارا محسوسومخل خواهدبود.

عناصري كه در استاندارد بودن آزمون در نظر گرفته مي‌شود، يكي زمان اجرا است كه مي‌تواند محدود يا نامحدود باشد. نظم ارائه سؤالات، نگرش آزماينده، گاهي محل اجرا و مواد مورد استفاده نيز جزء عناصر اصلي به حساب مي‌آيد. نمره‌گذاري پاسخها نيز بايد با قواعد يكنواختي انجام گيرد. براي تفسير و طبقه‌بندي پاسخهاي آزمودني فقط يك راه وجود دارد، راهي كه توسط سازندگان آزمون پيش‌بيني و تثبيت شده است. قاعده‌اي كه براي اجراي آزمونها لازم است و بندرت در دفترچه راهنماي آنها بصراحت تشريح مي‌گردد عبارت است از خلق جوَ مناسب، بطوريكه آزمودني بتواند با خيال راحت كار محوله را انجام دهد ( گنجي، 1371 ).

علاوه بر ويژگيهاي اصلي ذکر شده كه به ماهيت آزمونها (هوشي) مربوط است لازم است به نکات دیگری نیز توجه بیشتری شود:صرفه‌جوئي در هزينه، صرفه‌جوئي در وقت، سادگي اجرا و رغبت.

منابع :

1. آناستازي ، ا، (1976) ترجمه براهني، محمد نقي (1371). روان آزمايي، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران.

2. دلاور، علی (1374). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد.

3. شريفی، حسن پاشا (1373)، اصول روان سنجی و روان آزمايی، تهران، انتشارات رشد.

4. گنجی، حمزه (1371) آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی) چاپ چهارم، مشهد آستان قدس رضوی.

5. گنجی، حمزه (1370) روان سنجی (مبانی نظری آزمونهای روانی) تهران، انتشارت پيام نور.

6. مارنات، گی (1990) ترجمه شريفی، حسن پاشا و نيكجو، محمدرضا (1373). راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالينی، مشاوران و روان پزشكان. تهران. انتشارات رشد.

 تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 10:19 | نویسنده : مرکز فروزنده |
در اینجا برخی از راهنمایی‌های عملی و نکاتی که والدین برای تمرکز کودک‌شان می‌توانند استفاده کنند را بررسی می‌کنیم.

با او به توافق برسید
بهتر است کودک بداند بعد از آمدن از مدرسه چه كاري بايد انجام دهد. اگر مایل است اول تلویزیون ببیند و بعد به تکالیف خود بپردازد، این را تعیین کنید و با هم به توافق برسید یا اینکه بهتر است بداند از او انتظار می‌رود بعد از یک چرت کوتاه شروع به انجام تکالیفش کند. برای کودک‌تان توضیح دهید که شما مسئولیت‌های مهمی در خانه، ‌محل کار و جامعه دارید اما تنها و مهم‌ترین مسئولیت فرزندتان در حال حاضر یادگیری و آموزش است. هرچه زودتر انتظارات و برنامه منظم یادگیری و انجام تکالیف را مشخص کنید، راحت‌تر می‌توانید آن را تبدیل به یک روال معمول کنید. یک تمرین خانوادگی انجام دهید به این ترتیب که اجازه دهید فرزندان بزرگ‌تر الگوی کوچک‌تر‌ها باشند و زمانی که آنها مشغول انجام تکالیف و مطالعه هستند بزرگ‌ترها هم به آنها کمک کنند و برنامه خود را در مورد آنها هم به کار گیرند.

برای زمان مشق قانون بگذارید
هیچ‌چیز بیشتر از این تمرکز فرزندتان را به هم نخواهد زد که وقتی در حال انجام تکالیف است کودک همسایه در بزند و از او بخواهد برای بازی با او همراه شود در حالی که باید تکالیفش درست و مرتب انجام شود قبل از آنکه برای بازی به بیرون برود. با تنظیم قوانینی مثل تعیین زمان مشخص برای انجام تکالیف، این پیام را برسانید که کار مدرسه بر هر چیزی ارجحیت دارد. همچنین بفهمانید تا پایان انجام تکالیف و کنترل آن، تلویزیون یا تماس تلفنی، بازی‌های ویدئویی و... تعطیل است.

جایزه یادتان نرود
جایزه دادن به کودک اگر افراطی باشد می‌تواند تبدیل به باج شود اما حقیقت این است که انسان به تقویت مثبت،‌ پاسخ می‌دهد. اگر فکر می‌کنیدپاداش باعث ایجاد انگیزه در فرزندتان می‌شود از جایزه پولی یا غذایی خودداری کنید و در عوض پاداش را براساس گذران وقت با یکدیگر قرار دهید. از فرزندتان بپرسید چه کارهایی دوست دارد با شما انجام دهد و یک هدف ماهانه برای آن تنظیم کنید. یک جدول انجام تکالیف ایجاد کنید. برای هر تکلیفی که منظم انجام شده به فرزندتان یک ستاره بدهید. این ستاره‌ها می‌تواند بخشی از کاری باشد که آخر ماه قرار است انجام دهید؛ مثل خرید یک کتاب جدید یا به پارک رفتن، دوچرخه سواری یا سینما.

تشویق و مثبت بودن
حتی با بهترین مقاصد و شرایط مطلوب مطالعه، نشاندن بچه‌ها و ایجاد تمرکز در آنها یک چالش بزرگ است، به خصوص اگر مشکلاتی مانند عدم توجه و تمرکز داشته باشند اما با تمرین، صبر، پشتکار و مثبت بودن ظرف یک ماه یک روال منظم می‌تواند شکل بگیرد. یادتان باشد که از جملات مثبت و ستایش کلامی استفاده کنید. تنبیه فقط کار را سخت‌تر می‌کند و آنها را از تلاش باز ‌می‌دارد. آنها را به خاطر کاری که انجام دادند تشویق کنید نه برای نتیجه کار. مثلا بگویید: «حالا دیگه می‌تونی حروف را به اندازه مناسبش بنویسی، آفرین.» يا «خوشحال می‌شم می‌بینم تکلیفتو مرتب و تمیز می‌نویسی.»

موبایل بی‌موبایل
خودتان می‌دانید که پیامک و ای‌میل چقدر می تواند در از بین بــردن تمرکز موثر باشد. کودک‌تان باید بداند که در طول انجام تکالیف نمی‌تواند از گوشی‌اش استفاده کند. اگر سؤالی وجود داشت که شما قادر به پاسخگویی آن نبودید، می‌توانید اجازه دهید یک تلفن کوتاه با همکلاسی‌اش داشته باشد.

ارتباط ایجاد کنید
با اولیای مدرسه درباره تکالیف خانه و نحوه ایجاد تمرکز در کودکان تعامل داشته باشید. یک برگه تهیه کنید و جزئیاتی را که در خانه هنگام انجام تکالیف فرزندتان به نظرتان می‌رسد یادداشت کنید و اولیای مدرسه را هم در جریان قرار دهید. همکاری با معلمان و مربیان مدرسه کودک‌تان برای گرفتن توصیه و حمایت مهم است. آنها ممکن است پیشنهادهایی را در نظر داشته باشند که شما متوجه آنها نباشید. ایده‌های جدید را امتحان کنید، با آنها همکاری کنید تا با یکدیگر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را تعریف کرده و انتظارات‌تان را مشخص کنید.

مدیریت حواس‌پرتی
احتمالا من و شما می‌توانیم برای مدتی در محلی که صدای تلویزیون یا ضبط می‌آید کمی مطالعه کنیم؛ اگر چه کار آسانی نیست، اما از کودک نمی‌توان انتظار داشت در جایی که دور و برش خوراکی، اسباب‌بازی، تلویزیون روشن یا هر وسیله مزاحم دیگری وجود دارد، تکالیفش را انجام دهد. اگرچه از بین بردن حواس پرتی تقریبا غیرممکن است اما راه‌هایی برای مدیریت و کاهش تعداد مواردی که باعث ازبین رفتن تمرکز کودک می‌شود وجود دارد. با این تکنیک شروع کنید که هنگام انجام تکالیف هیچ خبری از تلویزیون، ‌تلفن و کامپیوتر نیست تا زمانی که تکالیف تمام شود. سکوت مطلق لازم نیست زیرا محققان به این نتیجه رسیده‌اند که برخی موسیقی‌های کلاسیک و بدون کلام در افزایش تمرکز نقش دارند. اگر فرزندتان به موسیقی علاقه دارد می‌توانید یکی از قطعات باخ،‌ موتزارت یا بتهوون را برایش پخش کنید.

او روش خودش را دارد
کودکان نیاز دارند که ارزش مطالعه آنها دیده و درک شود اما به یاد داشته باشید افراد راه‌های مختلفی برای یادگیری و پردازش اطلاعات انجام می‌دهند. باید روشی را که در مورد فرزندتان بهتر جواب می‌دهد، پیدا کنید. برخی کودکان راه می‌روند و بلند بلند درس می‌خوانند. برخی دیگر دراز می‌کشند ودرس می خوانند. برخی هم به سکوت نیاز دارند. شما باید درباره روش مطالعه فرزندتان انعطاف‌پذیر باشید. توانایی تمرکز و حفظ عادات مطالعه خوب جزء مهارت‌های زندگی است که باعث موفقیت فرزندان در تمام جنبه‌های زندگی می‌شود.

جای مشخص برای مشق نوشتن
ایجاد یک محل تعیین شده در خانه برای مطالعه بسیار مهم است. این مکان باید میز و جایی برای کتاب‌ها و دفترها داشته باشد. تلاش کنید این مکان در جای کم‌تردد و ساکت خانه باشد تا کودک بتواند بر حواس‌پرتی‌اش غلبه کند. این نقطه باید دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد. اگر کودکان برای تکالیف مدرسه به کامپیو‌تر احتیاج داشتند، سعی کنید آن را در مکانی عمومی و نه در اتاق خواب قرار دهید زیرا شما باید بتوانید آنها را از اجرای بازی‌های کامپیوتری، چت‌کردن یا فرستادن ای میل و گردش در اینترنت برای سرگرمی در زمان انجام تکالیف منع کنید. اگر شما بیش از یک فرزند دارید و آنها می‌توانند با هم کار کنند این خیلی خوب است اما در واقع شاید مجبور باشید مناطق جداگانه برای هرکدام از فرزندان‌تان در نظر بگیرید.

شما هم مشق شب بنویسید
اگر برای‌تان امکان دارد همزمان با فرزندتان به کارهایی که باید انجام دهید، بپردازید. این ممکن است باعث شود برخی کارها را به خانه بیاورید؛ کارهایی مانند پرداخت صورتحساب، چک کردن پست الکترونیک و ... وقتی فرزندتان ببیند شما هم دارید همین کار را می‌کنید بیشتر تمرکز می‌کند. هرچند ممکن است سخت باشد اما سعی کنید وقتی را برای استفاده از کامپیوتر و تلفن در طول این زمان قرار دهید. در طول زمان انجام تکالیف و مطالعه تلاش کنید خانه مانند یک کتابخانه باشد تا به پرورش تمرکز فرزندتان کمک کند.

منبع:salamatnews.comتاريخ : شنبه سی ام فروردین 1393 | 11:41 | نویسنده : مرکز فروزنده |
معلم ریاضی عزیز:

لطفاًاجازه دهیددر آزمون ها تکه ای کاغذ با جای کافی برای محاسبات داشته باشم.

اگر بار اول مسئله را اشتباه فهمیدم به عکس العمل های فوری و شانسی برای حل کردن مسئله نیاز دارم .اغلب اشتباهات من در نتیجه اشتباه دیدن مسئله است برای جلوگیری از این اشتباه، شما باید همزمان که مسئله را انجام می دهم مراقب باشید و اشتباهاتی را که رخ می دهد یادداشت کرده و آن را تصحیح کنید.

مسائلی که خیلی نزدیک به هم روی صفحه نوشته شده اند سبب خستگی و سر در گمی ذهنی من می شوند . لطفاً مسائل تستی واضح باشند ، فقط مهارت های لازم را بیازمایید. این مسائل نباید اعداد بزرگ ومحاسبات گیج کننده غیر ضروری داشته باشند؛چون سبب منحرف شدن من از موضوع اصلی و آشفتگی ام می شود.

لطفاًبه من بیش از زمان استاندارد وقت بدهید تا مسائل را تکمیل کنم و کنترل کنید که آیا من دلهره دارم یا نه ؟ اگر ممکن است اجازه دهید که من با توجه به اصل یک به یک (کلمه به کلمه )در حضور شما امتحان دهم. از همه مهمتر این که هرگز فراموش نکنید من می خواهم مطلبی را آموخته و آن را حفظ کنم!درک کنید که ریاضی برای من بسیار متفاوت از دیگر موضوعات است . ریاضی تلخ است ! کوچکترین بد فهمی یا شکست در استدلال باعث هراس و گریه من می شود.

لطفاً درک کنید که من تلاش کرده و بارها شکست خورده ام و برای من ریاضی یک موضوع بسیار هیجانی است .

دلسوزی به هیچ وجه به من کمک نمی کند ، اما صبر و توجه خاص شما می تواند مفید باشد.

من نمی دانم چرا اینقدر در ریاضی مشکل دارم ؟معلومات ریاضی ام در میان انبوه اطلاعات حافظه ام به طور تصادفی پاک می شوند و من نمی توانم اشتباهات روش خود را تصحیح کنم . دوست دارم که بعد از کلاس ، بر روی موضوعی که تازه ارائه شده کار کنیم یا اگر این امکان وجود ندارد ، همان روز حداقل یک ساعت کار کنیم.

تقاضا دارم که برای تمرین ، مسائل اضافی به من داده شود . می دانم که کار کردن با من برای شما خسته کننده است.

هیچ الگوی منطقی برای اشتباهات من وجود ندارد ، بیشتر آنها در ثبت یا "دیدن "بخشی از یک مسئله در دیگری است . مطمئنم پس از چند ساعت کار با من ، خواهید فهمید چقدر مهم است که مسائل را تا حد امکان یکدست و ساده کنید ، زیرا مغز من به اندازه کافی انحراف های نا امید کننده ایجاد می کند. من باید بتوانم هنگام ارائه ی مطلب جدید ، هر مرحله را نوشته و حل و فصل کنم تا آن را به اندازه ای خوب بفهمم که بتوانم برای شما باز گو کنم .

شاید شما بتوانید در درس آینده تاْثیر خوبی روی من بگذارید . لذا درس می تواند بیشتر به صورت مرور باشد و من دیگر گریه نخواهم کرد . در آخر مطمئنم که شما تا الان می دانید که من سعی نمی کنم از انجام دادن آنچه که از بقیه کلاس خواسته شده "شانه خالی کنم"من برای "به شانه نکشیدن مسئولیتم بهانه نمی تراشم. می خواهم در این کلاس بیشتر از آنچه که از دانش آموزان متوسط یا بهتر خواسته می شود ، به کلاس ارائه دهم. امیدوارم مشتاقانه به نمره بالای میانگین در کلاس دست یابم.

پیشاپیش به خاطر همه کمک هایتان در این راه ، متشکرم

             


 
 تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن 1392 | 11:23 | نویسنده : مرکز فروزنده |
 


لطفا تا آخر خط بچگی کنید

بین  « بچه بودن » و « مانند کودکان بودن » ، یک دنیا تفاوت وجود دارد ، گرچه گاهی به جای هم به کار برده می شوند.


« بچه بودن » ،  به این معنی است که کودکی مثل بچه ها رفتار کند ، که کاملا درست است . یا بزرگسالی رفتار کودکانه داشته باشد ، به نحوی که نشان دهد رشدش سالها پیش متوقف شده و از آن زمان راکد مانده است ، که البته برای هیچ کس جنبه ی سلامت ندارد .

 

«مانند کودک بودن » ، اساسا به این معنی است که انسان از همه ی اندیشه های عجیب و غریب و مستبدانه ای که بزرگسالی را وصف می کند ، و چیزهایی که دیگران سعی کرده اند به ما تحمیل نمایند ، منزه باشد . به دیگران اطمینان کند ، به این معنی که مالیخولیای مستبدانه ای را که بدون دلیل موجه منجر به عدم اعتماد به دیگران می شود را در خود پرورش نداده ، رک و راست بوده ، و در روابط با دیگران و جهان بینی اش بی ریا باشد .

 

منظور اصلی این مقاله ،  این است که نیازی نیست انسان ، برای اینکه بیشتر به کودکان شبیه شود ، بزرگسالی را فراموش کند . برای بچه شدن دوباره ، احتیاجی نیست که انسان رفتاری بچه گانه یا غیر مسئول در پیش گیرد .

 یک شخص ، قادر است همزمان هم بزرگسال و هم کودک باشد . برای حصول به این مقصود لازم است که انسان داوطلبانه و به طریقی مثبت به دوران کودکی خویش بازگردد . در اینجا تاکید بر لغت « داوطلبانه » است . زیرا کسانی که بدون دانستن علت و بدون تسلط بر زندگی بالغانه خود ، به دوران کودکی خویش باز می گردند ، در معرض خطرات ناخوشایندی قرار می گیرند .

بازگشتِ داوطلبانه ی مثبت به حالت کودکی ، نه تنها مشکلی ایجاد نمی نماید ، بلکه می تواند در بسیاری از امور راهگشا هم باشد. فقط باید کمی خود را از قید و بندها رها کرد ، کودک درون را فعال کرد ، بیشترخندید و بیشتر شوخی کرد .

بهتر است گاهی اوقات نقاب بزرگسالی را ، برای تفریح و خوشی هم که شده ، برداشته و همیشه این قدر سنگین ، منظم ، جدی و موقر نبود .

هم بازی شدن با کودکان ، ساعت ها دنبال یک توپ پلاستیکی وسط یک پارک کوچک دویدن ، قایم باشک بازی با 4 تا بچه ی پر انرژی ، همه و همه ، برای آدمی که در روزمرگی و مشکلات زندگی گم شده است ، می تواند بهترین راه حل برای خلاصی از تنش ها و اضطراب های ناشی از زندگی باشد .

شاید از حالت « بزرگسالانه » کنونی خویش دفاع کنید و با خود بگویید : « مطمئنا دلم می خواهد دوباره بچه شوم ، اما گفتن خیلی آسان تر از عمل کردن است .من یک خانواده دارم که باید شکمشان را سیر کنم . صدها مسئولیت که باید به آنها برسم . نگرانی های مالی و بسیاری مشکلات دیگر . چطور می توانم وقت خود را صرف بچه شدن کرده و باز هم بتوانم بزرگسال مسئولی باشم ؟ این غیر واقع بینانه است . »

زمانی که  از موضع همیشه « بزرگسال » بودن خویش دفاع می کنید ، و ترجیح می دهید همه ی عمر عبوس و جدی باشید ، مشکلات شما به همان شکل باقی مانده و حتی زیادتر خواهند شد

وقتی با خود چنین استدلال می کنید ، طرف مشکلات خود را گرفته و تنها نتیجه ای که عایدتان می شود ، همان مشکلات شماست .

وقتی تصمیم بگیرید که همزمان هم کودک باشید و هم  بزرگسال ، می توانید به جای شکست در برابر کارهای روزانه ، از آنها لذت ببرید . می توانید همه ی مشکلات خویش را مستقیم تر و با جدیت و دلتنگی کمتر مورد حمله قرار داده و همه مسئولیت های خود را بدون نادیده گرفتن هیچ یک از آنها مفرح تر نمایید .

زمانی که  از موضع همیشه « بزرگسال » بودن خویش دفاع می کنید ، و ترجیح می دهید همه ی عمر عبوس و جدی باشید ، مشکلات شما به همان شکل باقی مانده و حتی زیادتر خواهند شد .
تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 | 12:14 | نویسنده : مرکز فروزنده |

بیش فعالی وکمبود توجه

 

ملاکهای تشخیصی اختلال کمبود توجه /بیش فعالی

1-وجود شش مورد ازنشانه های (عدم توجه) حداقل به مدت شش ماه و با شدتی که با سطح رشد کودک همخوانی نداشته باشد.

عدم توجه

الف- توجه نکردن به جزییات یا بی دقتی در تکالیف درسی و وظایف روزمره و سایر کارها

ب- مشکل داشتن از جهت حفظ توجه (تمرکز) هنگام انجام تکالیف یا بازی.

ج- گوش ندادن به حرف طرف مقابل

د- دنبال نکردن آموزش ها و تمام نکردن تکالیف درسی – وظایف روزمره یا وظایف خود در محیط کار (البته نه به دلبل مخالفت کردن )

ه – اشکال داشتن در سازماندهی تکالیف و کارها

و- اجتناب و بیزاری یا امتناع از انجام دادن کارهایی که تلاش مستمر ذهنی می خواهند مثل تکالیف درسی یا کارهای خانه

ز- جا گذاشتن چیز هایی که برای انجام تکالیف و کارها ضروری هستند (برای مثال فراموش کردن اسباب بازی ها –     تکالیف مدرسه – مداد و خودکار –کتاب یا وسایل خاص)

ح – پرت شدن حواس بر اثر محرک های فردی

ط- فراموش کردن کارهای روزانه

2- -وجود شش مورد ازنشانه های (بیش فعالی) حداقل به مدت شش ماه و با شدتی که با سطح رشد کودک همخوانی نداشته باشد.

بیش فعالی

الف – ور رفتن با دستها یا تکان دادن بی وقفه کارها و به خود پیچیدن روی صندلی

ب- بلند شدن از روی صندلی در کلاس وسایر اماکن در حالیکه نباید این کار را کرد.

ج – این طرف و آن طرف دویدن و بالا و پایین پریدن بیش از اندازه در موقعیت هایی که چنین کاری درست نیست.

د- پرسرو صدا بازی کردن و پرسرو صدا گذراندن اوقات فراغت

ه- یک جا نشستن و طوری  عمل کردن که گویی به کودک (موتور) بسته اند.

و- پرحرفی

ز- نسنجیده و وسط سوال جواب دادن

ح- صبر نکردن و رعایت نکردن نوبت

ط- توی حرف دیگران دویدن و مجال ندادن به دیگران در بازی یا گفتگو

 برخی از نشانه های بیش فعالی – تکانشگری یا عدم توجه یاید قبل از هفت سالگی وجود داشته باشد .

بروز نشانه ها در دو یا چند موقعیت (مدرسه- محیط کار – خانه)

شیوع در دانش آموزان حدود3الی 5درصد است.

سن اوج این اختلال شش تا نه سالگی است .

باید قبل از هفت سالگی نشانه هایی وجود داشته باشد

شیوع این  اختلالات در نوجوانی کاهش می یابد0ولی  اختلال همچنان در بسیاری از آنها باقی می ماند

ژنتیک ومحیط هر دو روی این مشکل اثر دارد

70درصد ارثی است.

30 درصد به یکی از عوامل محیطی زیربستگی  دارد

مسمومیت در نتیجه سوئ مصرف مواد مخدر ومسمومیت باسرب بیش از تولد یادر زمان تولد . آسیب های مغزی در نتیجه ضربه مغزی 0

دارودرمانی ورفتار درمانی برای بهبود این اختلال مفیداست اگر دارو مصر ف نشود توجه کودک پایین می آ یدوچیزی یاد نمی گیرد

بازی های مجازبرای این کودکان

 \برای این کودکان منچ –شطرنج –خط نقطه –اسم فامیل –رانی پارک –بازیهای که تحرک زیاد نداشته باشد ورزشهای پهلوانی – ماز0

بازیهای ممنوع برای این کودکان

بازیهای رزمی –بوکس شنا –دوچرخه سواری – گرگم به هوا-

بازیهای که امکان مجدد بازی دارد خیلی خوب است 0

 

اولین چیز در رابطه باخانواده ها پذیرش کودک بیش فعال ومحبت کردن به کودک بیش فعال وقبول اینکه اواگر بخواهد نمی تواند آرام بگیرد 0

کارهایی که درکلاس درس  برای این دانش آموزان می توان انجام داد

1-کم کردن تکالیف نشستنی

2-اطمینان یافتن از فهمیدن تکلیف ازسوی دانش آموزقبل از شروع تکلیف

3-وقت اضافی دادن موقع امتحان یاانجام تکالیف طولانی

4-ارسال قواعد همراه با گوشزد کردن مکرر قواعد

5-بعد از جواب درست تحسین کردن

6-اصلاح فوری خطاها

7-محاسبه نمره هر دانش آموز در پایان هرجلسه

 توهین وسرزنش کودک هیچ مشکلی راحل نمی کند جزاینکه عز ت نفس کودک راازبین می برد  ودر نوجوانی دچار مشکلات زیادی می شودتاريخ : دوشنبه یازدهم آذر 1392 | 9:37 | نویسنده : مرکز فروزنده |

اختلالات یادگیری غیر کلامی

 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

     

 

اغلب مهارت های کلامی از طریق زبان، که اساسش برقراری ارتباط است سنجیده وتعریف می شود . با وجود این معلوم شده است که بیش از 65% کل ارتباطات در اصل به طریقه غیر کلامی منتقل می شود . همگی ما با " ارتباط غیر کلامی " آشنائی داریم.

•       همگی ما از نقش مهمی که زبان در یادگیری انسان ایفا می کند آگاهی داریم . در جامعه ی کنونی اغلب ، توانایی افراد با مهارت های کلامی شان سنجیده می شود . شخصی که با فصاحت صحبت کرده و از دامنه ی لغات گسترده تری برخوردار باشد نسبت به شخصی که دائما دچار اشتباهات دستور زبان گردیده و لغات محدودی را به کار می برد ، بیشتر و به نحو تحسین برانگیزی مورد توجه واقع می شود

 

دانش آموزی که دچار مشکلات ذاتی در زمینه های خواندن ، تلفظ و یا مطرح نمودن خود در کلاس باشد در اغلب 

موقعیتهای کلاسی مشخص می شود . و همچنین دانش آموزی که از توانایی خواندن بسیار خوبی برخوردار است نمره ی عالی در تلفظ گرفته و با فصاحت خود را مطرح کرده و معمولا معلم را وادار می نماید تا مشکلات یادگیری وی را نادیده بگیرد و اغلب این روشی است که سندرم ناتواناییهای آموزش غیر کلامی دانش آموزان را در سطوح ابتدایی تر مشخص می نماید .

•       ناتواناییهای آموزش غیر کلامی اغلب در گروه های بزرگ بچه های مدرسه ای توسط معلمین و سایر مربیان نادیده گرفته شده و تشخیص داده نمی شود . در مجموع اطلاعات کافی در زمینه دلایل نهفته مشکلاتی که این دانش آموزان در مدرسه مواجه می شوند وجود ندارد .

•       به اغلب این بچه ها برچسب " مشکل رفتاری " و یا " پریشانی روحی " زده می شود که دلیل آن رفتار نامتناسب و غیر قابل قبول دائمی آنهاست اما بیماری ناتوانی یادگیری غیر کلامی ریشه عصبی دارد تا عاطفی .

•       اسکن مغز افرادی که  دارند اغلب این مطلب را تایید می کند که این افراد نابهنجاری خفیفی در نیمکره سمت راست مغزشان دارند .

•       در تمامی نتایج عصب شناختی ، خرابی ماده سفید ( میلین که فیبر درازی در ستون فقرات است ) که به نیمکره سمت راست مغز مرتبط می شود ، و در یکپارچگی اهمیت دارد گزارش شده است .

بنابراین شواهد و نظریات اخیر نشان می دهد که آسیب های اولیه ( بیماری ، ناتوانی ، یا اختلال ) نیمکره راست مغز یا پراکنده شدن بیماری ماده سفید که بر عملکرد نیمکره سمت چپ مغز تاثیر می گذارد ، از عوامل موثر سندرم   ناتوانی یادگیری غیر کلامی می باشند

•       نیمکره راست مغز جسم سفید بیشتری از نیمکره چپ مغز دارد .نقص جسم سفید در راست کاملا قابل مشاهده است.

•       نیمکره راست  بایادگیری مطالب جدید و نیمکره چپ با رویدادهای روزمره ، وظایف تکراری و کاربردهای سریع دانسته ها درگیر است .

•       به همین جهت کودکان  ناتوانی یادگیری غیر کلامی در فهم و یادگیری مطالب جدید ، پردازش و یکپارچه سازی انواع متفاوت اطلاعات دچارمشکل است(مولنار ،۲۰۰۲).

اختلالات یادگیری غیر کلامی تضعیف کننده تر از اختلالات کلامی استتاريخ : دوشنبه یازدهم آذر 1392 | 8:54 | نویسنده : مرکز فروزنده |

بانام و یاد خدا

روز عاشورا روز تماشای چگونگی مرگ نیست روز چگونه زیستن است.

ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان بر همگان تسلیت باد.
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392 | 11:58 | نویسنده : مرکز فروزنده |

به نام خدا


سلام بر لحظه شماري افراد با ايمان براي رسيدن ماه  مبارك رمضان

سلام بر حلول ماه مبارك رمضان

سلام بر سحرهاي دلنشين ماه مبارك رمضان

سلام بر تلاوت قرآن در ماه مبارك رمضان

سلام بر نمازهاي مستحب ماه مبارك رمضان

سلام بر اذان هاي ماه مبارك رمضان

سلام بر نمازهاي واجب وبه جماعت ماه مبارك رمضان

سلام بر دعاهاي ماه مبارك رمضان

سلام بر  تولد امام حسن (ع)در ماه مبارك رمضان

سلام بر گرسنگي وتشنگي در ماه مبارك رمضان

سلام بر افطارهاي ماه مبارك رمضان

سلام بر شبهاي قدر ماه مبارك رمضان

سلام بر گريه ها ي مصيبت شهادت حضرت علي (ع) در ماه مبارك رمضان

سلام بر توبه و انابه در ماه مبارك رمضان

سلام بر معنويت ماه مبارك رمضان

سلام بر ريزش گناهان در ماه مبارك رمضان

سلام بر متولد شدن دوباره در ماه مبارك رمضان

وسلام بر ماه ضيافت الله ماه مبارك رمضان

بياييم باخداي خود عهد وپيمان ببنديم اگرگناهي مرتكب شده ايم  بعد از اين ديگر گناه نكنيم

 

 تاريخ : دوشنبه هفدهم تیر 1392 | 9:18 | نویسنده : مرکز فروزنده |


تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 | 9:34 | نویسنده : مرکز فروزنده |